OBJEDNÁVKA      0948 533 433

Blog

26. Orava

L (33cm) 6,40 €
560g, tomat, syr, slanina, niva, cibuľa, baranie rohy(1,7)